آلانیا ۶شب و ۷ روز

آلانیا ۶شب و ۷ روز PEGASUS هتل                                                       ۲تخته هر نفر CLUB TESS4*(ALL)                                 ۲/۳۱۵/۰۰۰ HEDEF BEACH 5*(UALL)                         ۲/۷۹۵/۰۰۰ SIDERA 5*(UALL)                                  ۲/۸۸۵/۰۰۰  ARYCANDA5*(UALL)                            ۳/۰۹۵/۰۰۰ GOLD CITY5*(ALL)                                 ۳/۸۸۵/۰۰۰ GRANADA5*(UALL)                              ۴/۰۹۵/۰۰۰ DELPHIN DELUXE5*(UALL)                    ۴/۴۸۵/۰۰۰ BOTANIK PLATINUM5*(UALL)               ۴/۵۶۵/۰۰۰ خدمات تور:  بلیط پگاسوس-اقامت در هتل …

Posted in آلانیا, ترکیه, تورها | Tagged | Leave a comment