گرجستان تورزمینی ۳شب و ۶ روزتفلیس

گرجستان تورزمینی ۳شب و ۶ روزتفلیس   تاریخ اعتباراز۱۵/۱/۹۴  تا اطلاع ثانوی   ۲ تخته هر نفر                                        هتل         SHINE*3                                 ۱۳۱۰۰۰۰ ORIENTAL*3                         ۱۶۷۰۰۰۰ ASTORIA*3                           ۱۷۲۰۰۰۰ KALASI*3                              ۱۸۲۰۰۰۰ PRIMAVERA*3                    ۱۸۲۰۰۰۰ VEDZISI*4                             ۱۷۲۰۰۰۰ …

Posted in گرجستان | Tagged | Leave a comment

گرجستان اقامت تک تفلیس

گرجستان اقامت تک تفلیس تاریخ اعتباراز۱۵/۱/۹۴  تا اطلاع ثانوی   ۲ تخته هر نفر                              هتل               SHINE*3                                  ۶۵$ ORIENTAL*3                         ۱۰۰$ ASTORIA*3                           ۱۰۵$ KALASI*3                                ۱۱۵$ PRIMAVERA*3                      ۱۱۵$ VEDZISI*4   …

Posted in گرجستان | Tagged | Leave a comment